คัดเลือกบุคลากรมหาวิทยาลัย

วันนี้เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยจัดให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คัดเลือกบุคลากรมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 2 ท่าน โดยมีผู้ถูกเสนอชื่อจำนวน 4 ท่าน ได้แก่
1.นายสิทธิ์พงษ์ พงษ์สุข
2.นายพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ
3.นางศิขรินทร์ สุวรรณทัศน์
4.นายเดชา เจริญวานิช
มีผู้หย่อนบัตรลงคะแนนจำนวน 219 บัตร
ผลปรากฏว่าผู้ได้รับเสียงสูงสุดจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายสิทธิ์พงษ์ พงษ์สุข และ นางศิขรินทร์ สุวรรณทัศน์

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*