การพัฒนาพฤติกรรมในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

ระหว่างวันที่ 18-19 พ.ค.60 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ วิทยากรโดย อาจารย์ ชัชวัสส์ รัตน์ศิลปากร โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดการอบรม และกล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาการให้บริการของบุคลากรและนำไปปรับใช้ในการทำงาน จัดขึ้น ณ โรงแรมทรีโอ พัทยา จ.ชลบุรี

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*