ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

วันอังคารที่ 23 พ.ค.60 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ได้รับเกียรติจาก รศ.ไพฑูรย์ สมัครกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้โอวาทแก่นักศึกษา ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศจัดให้มีการเสวนาเรื่อง “การสร้างการรับรู้ด้านแรงงานแก่ผู้จบการศึกษาใหม่ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน” โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “เส้นทางและประสบการณ์ในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน” วิทยากรโดย นายสาโรจน์ พึ่งไทย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะวัน เทรนเนอร์ กรุ๊ป จำกัด

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*