“บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ 14

วันศุกร์ที่ 26 พ.ค.60 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย เพื่อรับรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ 14 ประจำปีพุทธศักราช 2560

อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่อง ประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ให้กับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในสาขาศิลปะ สาขาหัตถศิลป์และภูมิปัญญา สาขาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต และสาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้งที่ 14 มีจำนวน 7 ท่าน ได้แก่

1.นายณรงค์ สมบัติรักษ์ สาขาศิลปะ

2.นายสรวิชญ์ แหละตี สาขาหัตถศิลป์และภูมิปัญญา

3.นายธิติพงศ์ ชาติทอง สาขาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

4.นางประภา สุวรรณาภินันท์ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

5.ผศ.ดร.สุมิตร เทพวงษ์ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

6.นายเกียรติยศ ศรีสกุล สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

7.นายเสกสรรค์ สุมานิตย์ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ รองอธิการบดี ประธานในพิธี ร่วมกล่าวแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ที่ได้สืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมทั้งช่วยกันส่งเสริม รักษา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยให้คงอยู่สืบไป

ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติมอบรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ แก่ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ทั้ง 7 ท่าน และได้กล่าวสดุดีและประกาศเกียรติคุณทุกท่าน ที่ได้เพียรพยายามสร้างสรรค์ และสืบสาน ซึ่งแสดงออกถึง  ภูมิปัญญาของบรรพชนเอาไว้มิให้สูญหาย ขอยกย่องเกียรติคุณไว้เป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*