ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผศ.ธนู บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสอนดีชัยพัฒน์” โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ร่วมปรับปรุงจัดระบบห้องสมุดโรงเรียนสอนดี(ประชารัฐนุสรณ์) พัฒนาระบบสืบค้นอัตโนมัติ จัดแสดงนิทรรศการห้องสมุดมีชีวิต และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ให้กับโรงเรียน เมื่อวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา https://essaytypers.net

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*