เรื่องเล่าขานจากงานพระเมรุ: พัฒนาการจากกรุงศรีอยุธยาสู่กรุงรัตนโกสินทร์

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ เรื่องเล่าขานจากงานพระเมรุ: พัฒนาการจากกรุงศรีอยุธยาสู่กรุงรัตนโกสินทร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีคณาจารย์ นักเรียน นักวิชาการอิสระและประชาชนทั่วไป กว่า 150 คน เข้าร่วมฟังการบรรยาย

อาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ต้องการเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ ด้านประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องกับการพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพและงานพระเมรุ ในด้านคติ ความเชื่อ พิธีกรรม งานมหรสพ ในงานพระเมรุสมัยกรุงศรีอยุธยา และกรุงรัตนโกสินทร์ งานพระบรมศพสมัยกรุงศรีอยุธยา จากกรณีศึกษาภาพงานพระเมรุของสมเด็จพระเพทราชา และพระเมรุมาศแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักและเข้าใจถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของชาติ อันนำไปสู่การบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อการทำนุบำรุง อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาติ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้รับเกียรติจาก คุณบุหลง ศรีกนก ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ สำนักวรรณกรรม และประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ผศ.ดร.ดินาร์ บุญธรรม อาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.พิชญา สุ่มจินดา อาจารย์จากสาขาวิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร.พรธรรม ธรรมวิมล ภูมิสถาปนิกชำนาญการ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี ประธานในพิธีกล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตระหนักถึงความสำคัญในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนให้การศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย และร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจ และก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในคุณค่าแห่งวัฒนธรรมของชาติ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*