อบรมการบริหารหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (TQR)

วันนี้ (26 มิ.ย.60) งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมการบริหารหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (TQR) และการทบทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (LOs) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วิทยากรโดย รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการอบรม ณ ห้องประชุม 317 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*