การเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning: WIL)

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning: WIL) ให้กับคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี กล่าวเปิดการอบรม

การอบรมในวันนี้เป็นกรณีหนึ่งของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ที่ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสในการประยุกต์ความรู้ ทักษะการทำงาน และทักษาเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ  นอกจากนี้องค์กรผู้ใช้บัณฑิต และสถาบันอุดมศึกษายังได้รับประโยชน์ในเชิงความร่วมมือและการพัฒนาปรับปรุงงานและหลักสูตรฯ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษาะและประสบการณ์ที่ดีแก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศักดิ์ชัย ปิ่นเพ็ชร ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน จากวิทยาลัยดุสิตธานี ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) เป็นวิทยากรในการอบรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมต้นโมก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*