พิธีแห่เทียนพรรษา

วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสถาบันอยุธยาศึกษาจัดกิจกรรม พิธีแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทยทางพระพุทธศาสนา แห่เทียนเข้าวัด โดยมี ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา เวลา ๐๙.๐๐ น. เคลื่อนขบวนจากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และแห่เทียนไปถวาย ณ วัดกลางคลองสระบัว essays-buy.com อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*