คณะผู้บริหาร

ผู้บริหารมหาวิทwho can edit my paper – writemypaperz.comยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ดร.เกษม   บำรุงเวช อธิการบดี
อาจารย์จิรศักดิ์   ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.อร่าม  ชนะโชติ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
ผศ.ดร.อดิศร   ภู่สาระ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รศ.ไพฑูรย์   สมัครกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์ธาตรี   มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจกshe saidารพิเศษและกฎหมาย
ผศ.บุญไท    เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ
ดร.กิติมา  ทามาลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา
ดร.ภาคิน  โชติเวศย์ศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
ดร.อมรรัตน์   สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์
ผศ.หทัยรัตน์   ทรรพวสุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รศ.ศานิต  สวัสดิกาญจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.ศานติ  เล็กมณี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รศ.ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ดร.จงกล   เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
ผศ.ธนู   บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางลักขณา  เตชวงษ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ดร.นริสานันท์    เดชสุระ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*