เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

Title
สัดส่วนคุณวุฒิและสัดส่วนตำแหน่งทางวิชาการ
จำนวนบุคลากรปีงบประมาณพ.ศ.2558
ข้อมูลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ข้อมูลนักศึกษา
โครงสร้างมหาวิทยาลัย
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ข้อมูลพื้นฐาน

ปรัชญาวิสัยทัศน์

ตราสัญลักษณ์